Privacy policy

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze site aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud.

Verilabs biedt via internetadressen www.verilabs.nl en www.dnavaderschapstest.nl testen aan die worden uitgevoerd door een ervaren en erkend moleculairbiologisch instituut te weten ons moederbedrijf The Maastricht Forensic Institute. Voor sommige testen kan een lab uit ons netwerk worden ingeschakeld. Dit is niet het geval bij de zogenoemde vaderschaps- en verwantschapstesten.

U kunt informatie van deze site downloaden, visueel weergeven of printen uitsluitend voor niet-commercieel eigen gebruik.

U moet elke aanduiding van auteursrecht of andere aanduiding van recht van eigendom welke de informatie die u download bevat, bewaren en reproduceren. U mag echter de inhoud van de site niet voor openbare of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken, met inbegrip van tekst, beelden, audio en video, zonder schriftelijke toestemming van Verilabs. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven en zonder schriftelijke toestemming van Verilabs niet mag worden gebruikt behoudens zoals vastgelegd in deze voorwaarden en bepalingen of in de tekst van de site. Verilabs garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal op de site geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Verilabs.

Met uitzondering van de voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie in of recht op enig auteursrecht van Verilabs of van een andere partij verleend of toegekend.

De internetsites van Verilabs kunnen handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Verilabs, van aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie in of recht op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Verilabs, aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend. Terwijl Verilabs zich redelijke inspanningen getroost om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te zetten, geeft Verilabs geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de site, die wordt geleverd zoals hij is. Verilabs aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze sites of de inhoud ervan. Verilabs zal met name niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of begrijpelijkheid van de op de site opgenomen informatie. Sommige rechtspraakgebieden staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, zodat de voornoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Verilabs neemt ook geen verantwoordelijkheid op zich en is tevens niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de site of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de sites. Verilabs behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar sites te onderbreken of op te heffen. Verilabs aanvaardt in het geheel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of opheffing van een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar site, of dit nu het gevolg is van acties of verzuim van Verilabs of van een derde partij.

De bescherming van persoonsgegevens: informatie die u naar de site doorgeeft via elektronische post of anderszins met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke worden en zullen als vertrouwelijk en conform de algemene richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken bestaat de mogelijkheid dat dit ten koste gaat van de door ons geleverde diensten.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Deze grondslag houdt in dat verwerking van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Verilabs. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Verilabs is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Verilabs gebruikt de persoonsgegevens en de verkregen proefmonsters van de Aanvrager en de Deelnemers uitsluitend voor het verlenen van de Diensten. Op het proefmonster worden geen andere analyses toegepast dan noodzakelijk zijn voor het vaststellen van eventuele verwantschap.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Verilabs gebruikt de door Aanvrager en Deelnemers verstrekte gegevens uitsluitend voor het verlenen van de Diensten. In het kader van Rechtsgeldige Verwantschapstesten worden persoonsgegevens van Deelnemers daarnaast verstrekt aan TMFI. Verilabs zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de Aanvragen/Deelnemers haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn proefmonsters en gegevens

De proefmonsters worden tien dagen na het toezenden van de uitslag aan Aanvrager vernietigd. Alle gegevens die verzameld worden ten behoeve van de thuistesten worden gedurende één jaar bewaard voor bewijsdoeleinden. Gegevens verzameld ten behoeve van rechtsgeldige verwantschapstesten worden zeven jaren bewaard. Na deze termijn zullen alle gegevens worden vernietigd. De Aanvrager en de Deelnemers kunnen om vernietiging verzoeken van de op hen betrekking hebbende gegevens en proefmonsters, tenzij de aanvraag, in het geval van een Rechtsgeldige Verwantschapstest, is gedaan door een Verwantschapsonderzoek bevoegde rechtelijke instantie. Aan een dergelijk verzoek behoeft Verilabs geen gevolg te geven indien een redelijk belang van Verilabs of een van de Deelnemers zich daartegen verzet, zoals een mogelijke aansprakelijkstelling door de Aanvrager.

Indien Aanvrager in gebreke blijft de aan de verwantschapstest verbonden kosten te voldoen en niet binnen drie maanden na het insturen van de proefmonsters te kennen geeft dat de monsters dienen te worden bewaard, is Verilabs gerechtigd om de proefmonsters te (doen) vernietigen.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@verilabs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: info@verilabs.nl.

Informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Verilabs behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder enige kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie door te voeren en aan de producten en programma’s die in deze informatie worden beschreven.

De internetsites van Verilabs kan informatie over producten en diensten bevatten die niet overal beschikbaar is.

Omdat Verilabs geen controle heeft over de sites waarmee de site van Verilabs links heeft en deze ook niet steunt, en omdat Verilabs de sites waarmee de site van Verilabs links heeft niet heeft getoetst, erkent u dat Verilabs niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina’s of van andere sites met links naar de site van Verilabs. Uw link met de site, off-site pagina’s of andere sites is voor uw eigen risico en behoeft geen toestemming van Verilabs. Door gebruik te maken van deze links weet u dat de juridische verklaring en de beleidsregels voor de privacy van de betreffende site van toepassing zijn en deze kunnen anders zijn dan die van Verilabs.

Verilabs kan te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen herzien door onderhavige informatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor u bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken.