Privacy policy

Privacyverklaring DNAvaderschapstest.nl vs 1.2

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het uitvoeren van zogenaamde “niet-rechtsgeldige” verwantschapsonderzoeken door DNAvaderschapstest.nl, dat wil zeggen: onze onderzoeken die gebaseerd zijn op thuistesten waarbij de afname van het DNA-materiaal door deelnemers zelf wordt verricht. DNAvaderschapstest.nl hecht veel waarde aan jouw privacy en zet zich in voor een goede beveiliging van informatie waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd (hierna ‘persoonsgegevens’). Wij zetten ons in voor het waarborgen van een correcte verwerking van jouw persoonsgegevens, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving (UAVG).

1. Wie zijn wij?

Wij zijn DNAvaderschapstest.nl , een handelsnaam van The Maastricht Forensic Institute B.V. Wij voeren niet-rechtsgeldige verwantschapsonderzoeken uit. Deze verwantschapsonderzoeken worden verricht in een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium.

Contactgegevens DNAvaderschapstest.nl (algemeen)

Adres:                               Noothoven van Goorstraat 11D, 2806 RA te Gouda

Telefoonnummer:          +31 (0)85 105 1414

E-mailadres:                    info@dnavaderschapstest.nl

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Administratieve gegevens

Onderzoeksgegevens

In het kader van onze DNA-verwantschapsonderzoeken verwerken wij de volgende bijzondere persoonsgegevens:

3. Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken? – verwerkingsgrondslagen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar zelf (a) gewoon of (a+) uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven, (b) omdat wij met jou een overeenkomst gaan afsluiten of hebben afgesloten, (c) omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te verwerken of (d) omdat het voor ons zelf belangrijk is dat wij jouw persoonsgegevens verwerken (gerechtvaardigd belang van DNAvaderschapstest.nl oftewel The Maastricht Forensic Institute B.V.).

Als wij persoonsgegevens verwerken omdat jij daarvoor toestemming hebt gegeven dan kun je deze te allen tijde intrekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan het intrekken van jouw toestemming blijft rechtmatig.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang doen wij dat alleen als dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering (het moet dan noodzakelijk zijn voor de in onderdeel 4 van deze verklaring vermelde doeleinden, aangeduid met ‘(d)’).

Als wij een verwantschapsonderzoek uitvoeren hebben wij altijd naast jouw ondertekende opdracht een uitdrukkelijke schriftelijketoestemming van alle deelnemers nodig om lichaamsmateriaal te gebruiken voor deze opdracht. Eventueel kun je ons ook uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven om de gepseudonimiseerde data die uit jouw onderzoek komt, voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken. Wij vragen jou en alle deelnemers om daarvoor onze toestemmingsverklaring te lezen en te ondertekenen (a+).

Als wij persoonsgegevens verwerken omdat de aanvrager of een deelnemer daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven dan kan de aanvrager  deze  te allen tijde intrekken (namens de deelnemer(s)). Omdat wij de identiteit van de deelnemers niet kunnen controleren, moet het intrekken van de toestemming een individuele deelnemer worden gedaan via de aanvrager van de opdracht. De verwerking van jouw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden tot aan het intrekken van jouw toestemming, blijft rechtmatig.

4. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? – verwerkingsdoelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Deze doeleinden zijn gekoppeld aan de verwerkingsgrondslagen (a, a+, b, c, d) zoals uiteengezet in onderdeel 3 van deze privacyverklaring.

5. Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens?

Het niet verstrekken van de benodigde persoonsgegevens heeft tot gevolg dat wij onze dienstverlening niet kunnen uitvoeren.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Administratieve gegevens

Onderzoeks- en onderzoek gerelateerde gegevens

Na de vermelde termijnen zullen alle persoonsgegevens worden vernietigd of gepseudonimiseerd, tenzij dit vanuit een technisch oogpunt redelijkerwijs niet mogelijk is of wij op grond van andere wettelijke bepalingen geacht worden deze voor langere tijd te bewaren.

Indien je de aanvrager bent van het onderzoek en in gebreke blijft de aan het verwantschapsonderzoek verbonden kosten te voldoen en niet binnen drie (3) maanden na het insturen van de proefmonsters te kennen geeft dat de monsters dienen te worden bewaard, is DNAvaderschapstest.nl  gerechtigd om de proefmonsters te (doen) vernietigen.

Indien sprake is van een geschil tussen jou en DNAvaderschapstest.nl, kunnen wij jouw persoonsgegevens langer bewaren.

7. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is en wel met de volgende categorieën ontvangers:

Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde of vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Worden jouw persoonsgegevens overgedragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte?

In beginsel delen wij geen persoonsgegevens met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Als wij toch persoonsgegevens moeten delen met ontvangers buiten de EER informeren wij jou daarover. Wij zorgen dan voor afspraken met die ontvangers die voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

9. Hoe beveiligt DNAvaderschapstest.nl jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder meer toegangscontroles doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden en zijn al onze medewerkers verplicht jouw persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen. Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op met FG@tmfi.nl .

10. Maakt DNAvaderschapstest.nl gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The DNAvaderschapstest.nl/Maastricht Forensic Institute B.V. tussen zit).

11. Maakt DNAvaderschapstest.nl gebruik van cookies?

Ten aanzien van de cookies die wij gebruiken verwijzen wij u door naar ons cookie statement op onze website www.DNAvaderschapstest.nl.

12. Wat zijn jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Als je contact opneemt om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen één (1) maand. In bijzondere omstandigheden kan dit langer duren (tot maximaal drie (3) maanden), maar dan laten wij je binnen één (1) maand weten hoe dit komt.


Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs. Ter bescherming van de persoonsgegevens willen we er immers zeker van zijn dat we de juiste persoon helpen.

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over je hebben. We kunnen je een gratis kopie geven van jouw persoonsgegevens, maar dat geldt niet voor alle documenten (zoals een onderzoeksrapport). Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Denk je dat jouw persoonsgegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken. Let er wel op dat dit tot gevolg kan hebben dat de dienstverlening wordt beëindigd.

Je hebt het recht ons te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, of wanneer een vernietiging vanuit een technisch oogpunt redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen wij echter niet aan dit verzoek voldoen.

De aanvrager (en de deelnemers via de aanvrager) van een verwantschapsonderzoek kan/kunnen om vernietiging verzoeken van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens en proefmonsters. Aan een dergelijk verzoek behoeft DNAvaderschapstest.nl geen gevolg te geven indien een redelijk belang van DNAvaderschapstest.nl of een van de deelnemers zich daartegen verzet, zoals een mogelijke aansprakelijkstelling door de aanvrager.

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kun je die toestemming intrekken.

13. Waar kun je terecht met vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met FG@tmfi.nl .

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wordt deze privacyverklaring gewijzigd?

DNAvaderschapstest.nl kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij nodigen je uit om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je geïnformeerd blijft.